ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 rendelete (2016. április 27.)[1]szerint jelen szolgáltatás vonatkozásában az Raw Foods Kft. (a továbbiakban: Raw Foods) adatkezelést végez.

Az RAW FOODS weboldalának megtekintésével Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön (pl. hírlevél stb.) és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.

A weboldal megtekintésével illetve az Alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) letöltésével Ön kifejezetten elfogadja a RAW FOODS jelen „Adatvédelmi Nyilatkozat”- ában foglaltakat.

Adatkezelő – adatfeldolgozó:

A honlap és az Alkalmazás tulajdonosa, az azzal kapcsolatos mindennemű jog jogosultja az

Név: RAW FOODS Kft.

székhelye: 1037 Budapest Kanász utca 14.

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09297022

telefonszáma: 00 36 30 7829277

email címe: info@rawfoods.hu

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a honlap vonatkozásában üzemeltetőt/adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozók :

Név: Rackhost Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Cégjegyzék szám: 06-10-000489

Adatfeldolgozói feladat: Raw Foods weboldal technikai feltételeinek biztosítása, online tárhely biztosítása

Adatfeldolgozók :

Név: Room Six Bt.

Székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

Cégjegyzék szám: 01-06-774762

Adatfeldolgozói feladat: weboldal fejlesztése és működtetése, applikáció fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja :

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az Önnel esetlegesen fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.

Az adatkezelés célja:

Az általunk végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása

Az RAW FOODS weboldalainak megtekintésével, az oldalon történő esetleges regisztrációval illetve hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek:

 • szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás,
 • kapcsolattartás,
 • tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról,  az értékesített termékekről, marketing akciókról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése ,
 • piackutatás, piaci elemzések készítése,
 • statisztikák összeállítása.

Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • információ az adatkezelőtől,
 • e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése.

Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás :

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó/üzemeltető arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Az adatkezelő/adatfeldolgozó/üzemeltető az Ön által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó/üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó/üzemeltető kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön a böngészőjében beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookiek el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen.

A RAW FOODS a kezelésébe került adatokat csak az Ön előzetes felhasználásával továbbíthatja harmadik személy számára.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó/üzemeltető gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja ( pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.) .

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Módosítás

A RAW FOODS fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Nyilatkozatot  egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. A RAW FOODS weboldalán megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. A RAW FOODS rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. A RAW FOODS nem felel a RAW FOODS weboldalához kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért sem.

A RAW FOODS nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal  használatával kapcsolatban, annak használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

A RAW FOODS a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Ha Ön a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, az RAW FOODS jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az RAW FOODS nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

Kártalanítás, kártérítés

Ön kártérítési felelősséggel tartozik a RAW FOODS-nek a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Nyilatkozat-ban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok

A weboldal alkalmazások arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik, az az RAW FOODS tulajdonát képezi. A szerzői jog jogosultja a RAW FOODS. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag a RAW FOODS jogosult.

A RAW FOODS előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a RAW FOODS egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.

A RAW FOODS a honlap a weboldal vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével  -  minden jogot fenntart.

Az adatkezelés jogalapja :

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése szerinti önkéntes hozzájárulás.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A RAW FOODS, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 sz. Általános Adatvédelmi rendelete (2016. április 27.)  GDPR.
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.),

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Budapest, 2018. április 19.